Bij het opstellen van de inhoud van deze website hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Ondanks de zorgvuldigheid bestaat toch de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is en of dat deze na verloop van tijd veroudert. Wij besteden onze uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan (zonder voorafgaande toestemming of aankondiging) gewijzigd worden

Studio Angelique Fotografie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook. Dit geldt voor elke vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit: 1. de website – waaronder de werking en/of het gebruik hiervan, en 2. de Informatie – waaronder het gebruik ervan.

Studio Angelique Fotografie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. De informatie heeft uitsluitend betrekking op Nederland en dient louter voor informatieve doeleinden. Mocht u tijdens het lezen van deze website van mening zijn dat er een onjuistheid staat op de website? Laat het ons dan weten via liek@studioangelique.nl

Privacy:

Studio Angelique Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gezien het privacybeleid wat Studio Angelique Fotografie hanteert, zullen wij nimmer uw persoonlijke gegevens delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Copyright:

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Studio Angelique Fotografie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door kopieer acties, druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan liek@studioangelique.nl